Update deelname windpark Nij Hiddum-Houw

Met deze update houden gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân de omgeving op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de deelname in windpark Nij Hiddum-Houw.

In december zijn de windmolens volgens planning opgeleverd. De afronding van enkele juridische zaken duurt langer dan verwacht, waardoor de verkoop aan de Gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân is vertraagd. De verwachte afronding stond gepland voor januari, maart wordt nu maart 2023. Tevens start dan ook het financiële participarieproces van de omwonenden. Direct na de verkoop ontvangen omwonenden, die recht hebben op financiële participatie, een uitnodigingsbrief voor de informatoeavonden over het obligatie-uitgiftetraject.

Bericht LevveL ivm evenement 8 en 9 maart 2023

Naar verwachting wordt op 8 maart aanstaande een grote mijlpaal bij de keersluis in Kornwerderzand bereikt. Als de weersomstandigheden het toelaten, wordt op die dag de roldeur geplaatst. De roldeur van de keersluis wordt gesloten bij zeer hoge waterstanden. Dit is nodig om de schutsluis en het achterland te beschermen tegen de kracht van het water (stormvloedkering). De keersluis is bij normale weersomstandigheden open en dan kunnen schepen er doorheen varen. Naar verwachting zal de keersluis een paar keer per jaar moeten sluiten.
De deur is speciaal gemaakt voor de keersluis bij Kornwerderzand en weegt circa 1 miljoen kilo, is 57 meter breed en 14 meter hoog. Het zal dus een indrukwekkend gezicht zijn als deze geplaatst wordt. De plaatsing zorgt niet voor verkeershinder. Wel kan het drukker zijn bij de parkeerplaats van het Afsluitdijk Wadden Centrum. 

 Het is voor de bewoners helaas NIET mogelijk om het inhijsen van de roldeur van dichtbij te bekijken. Er is dichtbij vanwege de strenge veiligheidsmaatregelen maar zeer beperkt plaats. U kunt de operatie wel vanaf de Sluisweg bekijken, of via de live streambeelden van de webcams, waarvan we de link die dag op www.deafsluitdijk.nl zullen zetten. Later worden de webcambeelden tot een kort filmpje van de gehele operatie gemonteerd. Dit filmpje wordt te zijner tijd ook op www.deafsluitdijk.nl geplaatst.

Verkeersinformatie

Aanvullend op bovenstaand bericht, informeer ik u graag dat er op 8 en 9 maart verkeersregelaars staan om de Sluisweg vrij te houden van auto’s. Uiteraard morgen bewoners, vrijwilligers van het Kazemattenmuseum en de sluisbedienaars er wel langs.

Mocht u langs de regelaars willen, dan kunt u het u verstrekte codewoord geven. De verkeersregelaars worden geïnstrueerd dat u er dan langs mag.

Een oude groenstrook met esdoorns, zilverpopulieren, iepen en eiken op de Afsluitdijk wordt tóch gespaard

Kornwerderzand heeft goed nieuws gekregen van Rijkswaterstaat: de dijk versterken kan ook met behoud van bomen en struiken.

Rixt Oenema • 12 november 2021, 15:10 • Friesland

Een oude groenstrook met esdoorns, zilverpopulieren, iepen en eiken op de Afsluitdijk wordt tóch gespaard. Rijkswaterstaat (RWS) stond al klaar om de tweehonderd meter lange bomen- en struikenrij langs Kornwerderzand te rooien. Ook de volkstuinen moesten nog dit jaar verdwijnen. De ingrepen zouden nodig zijn om vanaf de wal het talud te kunnen onderhouden en te verstevigen.

Na vruchtbaar overleg met Dorpsbelang Kornwerderzand en de Vogelringgroep Franeker blijft het groen bij nader inzien zoveel mogelijk overeind. Rijkswaterstaat en consortium Levvel, dat verantwoordelijk is voor het project-Versterking Afsluitdijk, stuitten bij het maken van de kapplannen op hevig verzet van de bewoners en vogelbeschermers. Zij willen de natuurlijke beschutting niet kwijt. ,,En daar hebben we naar geluisterd’’, zegt RWS-woordvoerder Johan de Boer. ,,De vrees voor het verlies van groen is weg.’’

Het oorspronkelijke idee was om een nieuwe weg aan te leggen voor zwaar, rijdend materieel. Dorpsbelang hield juist een pleidooi voor werken vanaf het water. Hoe het groot onderhoud aan de zeedijk nu uitgevoerd wordt, kan De Boer nog niet zeggen. ,,We moeten nog even goed nadenken en overleggen met de aannemer hoe het dan wél anders kan. En we kunnen waarschijnlijk niet alles laten staan – er zal wel een boom of struikje verdwijnen – maar dat weten de bewoners.’’

Dorpsbelang-voorzitter Henderica Dijk noemt de nieuwe inzichten ,,goed nijs’.’ Begin 2022 komt er nieuwe bewonersavond om de updates door te nemen.

Persbericht: Omgevingsfonds Windpark Fryslân uit de startblokken

De Stichting Omgevingsfonds Windpark Fryslân is formeel een feit. De oprichtingsakte is deze week gepasseerd bij de notaris.
Zo’n 720.000 euro per jaar De stichting heeft de komende twintig jaar, vanaf 2021, jaarlijks een bedrag van zo’n 720.000 euro te besteden. Dit geld, afkomstig uit de opbrengsten van het windpark, is bedoeld voor lokale projecten langs de IJsselmeerkust in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Doel

Het Omgevingsfonds heeft als doel “het ondersteunen van het verduurzamen, verbinden, verbeteren, vernieuwen en promoten van de kwaliteiten van het IJsselmeer en de IJsselmeerkust in de gemeente Súdwest-Fryslân, voor natuur, bewoners, toerisme en recreatie, en het aandacht geven aan cultuur en erfgoed.”
Het eerste bestuur De stichting kent een bestuur, een raad van toezicht en een adviesraad. Het bestuur wordt gevormd door oud-gedeputeerde Siem Jansen uit Leeuwarden (voorzitter), oud-wethouder Wigle Sinnema uit Sneek, voormalig Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas uit Aldeboarn, Thea Freudenberger uit Hattem en Jeroen Rijnhart uit Drachten. De bestuursleden, die niet betaald worden voor hun werk, zijn voorgedragen door de adviesraad.

Taken

Een van de taken van deze adviesraad is het beoordelen van de ingediende voorstellen voor projecten en activiteiten en het adviseren van het bestuur over de toekenning van gelden aan deze projecten en activiteiten.
Verenigingen van plaatselijk belang In de adviesraad, die uit tien leden bestaat, werken diverse verenigingen van plaatselijk belang samen. Breezanddijk, Kornwerderzand en Cornwerd hebben samen één afgevaardigde, evenals Piaam en Idsegahuizum, en Ferwoude en Gaast. De grotere plaatsen Molkwerum, Stavoren, Hindeloopen, Workum en Makkum hebben elk één zetel in de adviesraad. Ook It Fryske Gea en het Watersportverbond hebben met elk één lid zitting in de adviesraad. Jacob van der Valk uit Workum is voorzitter.
Raad van Toezicht Tot voorzitter van de driehoofdige raad van toezicht is Bert Roman uit Sneek benoemd. Roman was tot 2017 directievoorzitter van Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland en van 2017 tot heden in Groningen-Drenthe. De beide andere RvT-leden zijn Eelco de Boer, namens Windpark Fryslân en wethouder Bauke Dam uit Bolsward, namens de gemeente Súdwest-Fryslân.
Vanaf juli Aan het windpark wordt nu nog druk gebouwd. De planning is dat de 89 windturbines komende zomer geplaatst zijn en (vanaf juli) energie zullen leveren.

Aanvragen van een bijdrage


Over een aantal maanden kunnen inwoners, organisaties en bedrijven uit de IJsselmeerregio meer informatie vinden en hun ideeën aandragen op de website van de Stichting Omgevingsfonds. Hier zijn ook de voorwaarden en de procedure te vinden. De verwachting is dat de website halverwege 2021 in de lucht is.

Windpark Fryslân nieuwsbrief oktober 2020

Klik op de afbeelding voor het magazine

Beste relatie,

Wie nu over de Afsluitdijk rijdt, ziet meteen dat er op het water gewerkt wordt. Na jaren van voorbereiding – sinds 2008 – is in de vroege ochtend van 7 september ‘de eerste paal geslagen’ in het IJsselmeer. Deze start van de werkzaamheden op het water is voor het project een bijzondere mijlpaal. En een heel mooi moment om u mee te nemen in de dynamische wereld van dit bijzondere project. Samen met de Provincie Fryslân en de aannemers kijken we terug op het afgelopen jaar en blikken we vooruit op het komende jaar.

Freonlike groetnis,
Anne de Groot, Projectdirecteur

Maak het inbrekers niet gemakkelijk

In het gratis webinar ‘Maak het inbrekers niet te makkelijk’ hoor je alles over inbraakwerende maatregelen en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Natuurlijk kun je na afloop van de presentatie ook vragen stellen aan de experts van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en de politie. Zo kun je straks met een veilig gevoel de winter in.

Het webinar vindt plaats op woensdag 21 oktober van 19.30 tot 20.30 uur. Meer informatie op deze link: hetccv.nl/webinarinbraakpreventie