Een oude groenstrook met esdoorns, zilverpopulieren, iepen en eiken op de Afsluitdijk wordt tóch gespaard

Kornwerderzand heeft goed nieuws gekregen van Rijkswaterstaat: de dijk versterken kan ook met behoud van bomen en struiken.

Rixt Oenema • 12 november 2021, 15:10 • Friesland

Een oude groenstrook met esdoorns, zilverpopulieren, iepen en eiken op de Afsluitdijk wordt tóch gespaard. Rijkswaterstaat (RWS) stond al klaar om de tweehonderd meter lange bomen- en struikenrij langs Kornwerderzand te rooien. Ook de volkstuinen moesten nog dit jaar verdwijnen. De ingrepen zouden nodig zijn om vanaf de wal het talud te kunnen onderhouden en te verstevigen.

Na vruchtbaar overleg met Dorpsbelang Kornwerderzand en de Vogelringgroep Franeker blijft het groen bij nader inzien zoveel mogelijk overeind. Rijkswaterstaat en consortium Levvel, dat verantwoordelijk is voor het project-Versterking Afsluitdijk, stuitten bij het maken van de kapplannen op hevig verzet van de bewoners en vogelbeschermers. Zij willen de natuurlijke beschutting niet kwijt. ,,En daar hebben we naar geluisterd’’, zegt RWS-woordvoerder Johan de Boer. ,,De vrees voor het verlies van groen is weg.’’

Het oorspronkelijke idee was om een nieuwe weg aan te leggen voor zwaar, rijdend materieel. Dorpsbelang hield juist een pleidooi voor werken vanaf het water. Hoe het groot onderhoud aan de zeedijk nu uitgevoerd wordt, kan De Boer nog niet zeggen. ,,We moeten nog even goed nadenken en overleggen met de aannemer hoe het dan wél anders kan. En we kunnen waarschijnlijk niet alles laten staan – er zal wel een boom of struikje verdwijnen – maar dat weten de bewoners.’’

Dorpsbelang-voorzitter Henderica Dijk noemt de nieuwe inzichten ,,goed nijs’.’ Begin 2022 komt er nieuwe bewonersavond om de updates door te nemen.

Persbericht: Omgevingsfonds Windpark Fryslân uit de startblokken

De Stichting Omgevingsfonds Windpark Fryslân is formeel een feit. De oprichtingsakte is deze week gepasseerd bij de notaris.
Zo’n 720.000 euro per jaar De stichting heeft de komende twintig jaar, vanaf 2021, jaarlijks een bedrag van zo’n 720.000 euro te besteden. Dit geld, afkomstig uit de opbrengsten van het windpark, is bedoeld voor lokale projecten langs de IJsselmeerkust in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Doel

Het Omgevingsfonds heeft als doel “het ondersteunen van het verduurzamen, verbinden, verbeteren, vernieuwen en promoten van de kwaliteiten van het IJsselmeer en de IJsselmeerkust in de gemeente Súdwest-Fryslân, voor natuur, bewoners, toerisme en recreatie, en het aandacht geven aan cultuur en erfgoed.”
Het eerste bestuur De stichting kent een bestuur, een raad van toezicht en een adviesraad. Het bestuur wordt gevormd door oud-gedeputeerde Siem Jansen uit Leeuwarden (voorzitter), oud-wethouder Wigle Sinnema uit Sneek, voormalig Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas uit Aldeboarn, Thea Freudenberger uit Hattem en Jeroen Rijnhart uit Drachten. De bestuursleden, die niet betaald worden voor hun werk, zijn voorgedragen door de adviesraad.

Taken

Een van de taken van deze adviesraad is het beoordelen van de ingediende voorstellen voor projecten en activiteiten en het adviseren van het bestuur over de toekenning van gelden aan deze projecten en activiteiten.
Verenigingen van plaatselijk belang In de adviesraad, die uit tien leden bestaat, werken diverse verenigingen van plaatselijk belang samen. Breezanddijk, Kornwerderzand en Cornwerd hebben samen één afgevaardigde, evenals Piaam en Idsegahuizum, en Ferwoude en Gaast. De grotere plaatsen Molkwerum, Stavoren, Hindeloopen, Workum en Makkum hebben elk één zetel in de adviesraad. Ook It Fryske Gea en het Watersportverbond hebben met elk één lid zitting in de adviesraad. Jacob van der Valk uit Workum is voorzitter.
Raad van Toezicht Tot voorzitter van de driehoofdige raad van toezicht is Bert Roman uit Sneek benoemd. Roman was tot 2017 directievoorzitter van Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland en van 2017 tot heden in Groningen-Drenthe. De beide andere RvT-leden zijn Eelco de Boer, namens Windpark Fryslân en wethouder Bauke Dam uit Bolsward, namens de gemeente Súdwest-Fryslân.
Vanaf juli Aan het windpark wordt nu nog druk gebouwd. De planning is dat de 89 windturbines komende zomer geplaatst zijn en (vanaf juli) energie zullen leveren.

Aanvragen van een bijdrage


Over een aantal maanden kunnen inwoners, organisaties en bedrijven uit de IJsselmeerregio meer informatie vinden en hun ideeën aandragen op de website van de Stichting Omgevingsfonds. Hier zijn ook de voorwaarden en de procedure te vinden. De verwachting is dat de website halverwege 2021 in de lucht is.

Bent u benieuwd naar wat er allemaal op en bij de Afsluitdijk gebeurt?Webinar op dinsdag 24 november om 19:30 uur
Inhoudelijke online sessie op donderdag 26 november om 19:30 uur

Bent u benieuwd naar wat er allemaal op en bij de Afsluitdijk gebeurt? Neem dan deel aan het webinar dat we organiseren op dinsdag 24 november van 19:30 uur tot 20:30 uur. We organiseren dit webinar in plaats van een bijeenkomst in verband met de corona-maatregelen.
 
Tijdens het webinar praten Rijkswaterstaat (RWS), De Nieuwe Afsluitdijk (DNA), Windpark Fryslân (WPF), bouwconsortium Levvel en aannemerscombinatie Zuiderzeewind u bij over de werkzaamheden op en bij de Afsluitdijk. Als kijker kunt u via de Mentimeter-app vragen stellen over de projecten en werkzaamheden. U kunt de mobiele telefoon-app van Mentimeter downloaden in de appstore of Google Playstore.  
Bent u geïnteresseerd?
Klik dan op dinsdag 24 november om 19.30 uur op deze link. Het wachtwoord om de livestream te kunnen volgen is: Afsluitdijk2020RWS! U komt dan, na het invullen van uw naam en e-mailadres, automatisch in de livestream van het webinar.
Tip: kijk via de laptop en doe via uw telefoon mee met vragen & polls. De contactgegevens worden niet opgeslagen en zijn alleen ter aanmelding.
 
Bent u op deze dag niet in de gelegenheid het webinar live te volgen? Dan kunt u het webinar terugkijken op de website van De Afsluitdijk.    

Inhoudelijke online sessies 26 november 2020
Naast het webinar op 24 november organiseren wij op donderdag 26 november van 19:30 uur tot 20:30 uur ook nog inhoudelijke online sessies over specifieke onderwerpen via het online communicatieplatform Microsoft Teams.
 
Deze sessies zijn kleiner van opzet dan het webinar, waardoor er nog meer ruimte is voor interactie. Tijdens deze sessies kunt u vragen stellen of van gedachten wisselen over het onderwerp.

U kunt deelnemen aan één van de volgende sessies:
1. Natuurontwikkeling op de Afsluitdijk
In deze sessie vertellen we over de natuurmaatregelen die als onderdeel van het project worden uitgevoerd. Na een korte toelichting kunnen we met elkaar in gesprek gaan.

2. Vismigratierivier
Een sessie over vormgeving en werking van de Vismisgratierivier. Zowel technische als ecologische aspecten komen aan de orde.

3. Club Afsluitdijk
Levvel heeft materieel, mensen en kennis ter beschikking tijdens de versterking en het onderhoud van de Afsluitdijk. Initiatieven uit de omgeving met zakelijke argumenten kunnen hier gebruik van maken. Hiervoor is de coöperatie ‘’Club Afsluitdijk’’ in het leven geroepen. In deze sessie nodigen wij u uit om mee te denken over mogelijke initiatieven.  

Meld u hier aan   U kunt zich tot en met woensdag 25 november, 13:00 uur aanmelden. Op donderdag 26 november krijgt u een link voor MS Teams inclusief een gebruikershandleiding, zodat u op 26 november online kunt deelnemen aan de sessie.

Wij hopen u op 24 en/of 26 november te mogen begroeten bij onze online informatiesessies.
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens:
Rijkswaterstaat | De Nieuwe Afsluitdijk | Windpark Fryslân | bouwconsortium Levvel | aannemerscombinatie Zuiderzeewind    

Windpark Fryslân nieuwsbrief oktober 2020

Klik op de afbeelding voor het magazine

Beste relatie,

Wie nu over de Afsluitdijk rijdt, ziet meteen dat er op het water gewerkt wordt. Na jaren van voorbereiding – sinds 2008 – is in de vroege ochtend van 7 september ‘de eerste paal geslagen’ in het IJsselmeer. Deze start van de werkzaamheden op het water is voor het project een bijzondere mijlpaal. En een heel mooi moment om u mee te nemen in de dynamische wereld van dit bijzondere project. Samen met de Provincie Fryslân en de aannemers kijken we terug op het afgelopen jaar en blikken we vooruit op het komende jaar.

Freonlike groetnis,
Anne de Groot, Projectdirecteur

Maak het inbrekers niet gemakkelijk

In het gratis webinar ‘Maak het inbrekers niet te makkelijk’ hoor je alles over inbraakwerende maatregelen en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Natuurlijk kun je na afloop van de presentatie ook vragen stellen aan de experts van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en de politie. Zo kun je straks met een veilig gevoel de winter in.

Het webinar vindt plaats op woensdag 21 oktober van 19.30 tot 20.30 uur. Meer informatie op deze link: hetccv.nl/webinarinbraakpreventie

Nieuwsbrief Dorpsbelang oktober 2020

Nieuwsbrief oktober 2020 van Dorpsbelang Kornwerderzand

Voor alle medebewoners van het dorp Kornwerderzand.

In deze nieuwsbrief vinden jullie drie hoofdonderwerpen waar wij als bestuur jullie graag bij willen betrekken en informeren. Deze hoofdpunten zijn:

 • de nieuwe statuten van Dorpsbelang Kornwerderzand; 
 • overzicht van zaken waar aan het bestuur het afgelopen jaar gewerkt heeft;
 • beleef Kornwerderzand, met andere woorden, wat willen de bewoners met Kornwerderzand.

1.      De nieuwe statuten van Dorpsbelang Kornwerderzand.

Het bestuur vraagt de medebewoners om eventuele aanvullingen op deze statuten schriftelijk in te dienen bij Frans. Na beoordeling en eventuele verwerking van deze aanvullingen worden deze statuten aangeboden aan een notaris en vervolgens formeel bekrachtigt, en zijn dan rechtsgeldig. Reacties graag binnen 14 dagen na het verschijnen van deze nieuwsbrief.

2.      Overzicht van onderwerpen waaraan het bestuur het afgelopen jaar gewerkt heeft.

 • Verzoek afvalbakken bij het strandplaatsen. Is inmiddels uitgevoerd; daarnaast is aangedrongen om in de zomer vaker de afvalbakken te legen, is ook gedaan.
 • Camperverbod op de Sluisweg om verschillende reden, het verbodsbord is geplaatst.
 • Onderhoud groenvoorziening, vraag wie is waar verantwoordelijk voor, is in behandeling en heeft onze aandacht.
 • Verkeersveiligheid;
  • 30 km op de Sluisweg, verzoek om meer snelheid remmende drempels ten zuiden van de huizen en het streven is een inrijverbod met uitzondering van bestemmingsverkeer. Dit is nu in behandeling om te onderzoeken of dit te realiseren is.
  • We hebben verzocht om de snelheid op de zuidelijke parallelweg te verlagen naar maximaal 60 km. Wordt ondersteund en onderzocht.
  • Verzocht om paaltjes die autoverkeer verhinderen om van Afsluitdijk Wadden Center naar het strand te rijden. Dit is nl. een wandelgebied.
 • Het bestuur werkt aan het vervangen van de garageboxen. Binnenkort komt er een enquête waarin de bewoners hun wensen kenbaar kunnen maken zodat het bestuur de meest gewenste oplossing kan proberen te verwezenlijken.
 • Toiletten bij de parkeerplaats als alternatief bij een gesloten Waddencenter om zo het wildplassen en -poepen tegen te gaan.
 • Beleef Kornwerderzand, om te voorkomen dat de provincie en gemeente toeristische attracties in ons dorp gaan ontwikkelen moeten we als bewoners met een eigen visie en plan komen. Zie onderwerp 3.
 • Het bestuur heeft regelmatig overleg met “De Nieuwe Afsluitdijk” (DNS), waarin Levvel, de provincie, de gemeente en RWS participeren. Binnenkort zijn de bouw van nieuwe bruggen, de nieuwe sluis en het uitdiepen van het kanaal tussen de sluizen en de bruggen onderwerp van gesprek. Wat kunnen de gevolgen zijn voor de huizen, wat zal de verwachte overlast worden en hoe kan dat gecompenseerd worden. (wat zijn eventuele wensen).

3.      Ontwikkeling van Kornwerderzand

Of liever, “Beleef Kornwerderzand” gezien door de bril van de bewoners van Kornwerderzand.

De provincie en gemeente ontwikkelen plannen om toerisme rond Kornwerderzand te bevorderen. Het bestuur heeft  gevraagd waarom meer toerisme te KWZ. De gemeente en provincie gaat zich hier over bezinnen. Belangrijk is dat wij als bewoners een plan presenteren dat strookt met onze wensen. Hieronder vinden jullie de onderwerpen die het bestuur  belangrijk vindt. We vragen van alle bewoners om hier eens goed naar te kijken en we staan open voor ideeën en aanvullingen m.b.t. “Beleef Kornwerderzand” door de bewoners. In een later stadium, na een grondige inventarisatie, komt het bestuur met een Dorpsplan wat gepresenteerd wordt op een te houden jaarvergadering.

Suggesties van het bestuur.

Uitgangspunt zou kunnen zijn, bewaar de rust in het dorp, geen toeristische attracties in het dorp. Aan de Noordkant van de Afsluitdijk zou wat meer toerisme kunnen. De vraag blijft, waarom.

 • Inrijverbod Sluisweg met uitzondering van bestemmingsverkeer is wenselijk met het oog op toenemende toerisme, de Sluisweg is hier niet geschikt voor. Wandelaars zijn welkom. Evengoed zijn snelheidsremmers wenselijk in de vorm van verkeersdrempels met het oog op de vele jaren van bouwactiviteiten en een te verwachten toename van  werkverkeer.
 • Zodra de nieuwe sluis gereed is zou de sluis geschikt gemaakt kunnen worden om via de noordelijke deuren naar de overkant te wandelen. Plaatsen van hekken zodat je niet naar de kolken kan lopen en slagbomen aan beide kanten als de noordelijke deuren open gaan is niet echt een grote ingreep.
 • De zogenaamde volkstuinen. In plaats van het grote grasveld zouden bijvoorbeeld wat struiken in de midden gepland kunnen worden en wat bedden met wilde bloemen en daarom heen een pad zodat je een rondje kan lopen. Overleg met de vogelringgroep en wensen van de bewoners zijn nodig.
 • Veilige voetpadverbinding over het viaduct, van de parkeerplaats P1/P2 naar het aan de noordkant gelegen toekomstige nieuwe parkeerterrein.
 • Vismigratierivier goed bereikbaar maken voor voetgangers.
 • Parkeren bij de brug (bij de picknicktafel) onmogelijk maken voor auto’s met uitzondering van bijv. een paar invalideplaatsen. Plaatsen van houten hekwerk zoals bij het strand.
 • Projectplan 14 nieuwe en ruimere garageboxen voorzien van zonnepanelen.
 • Verplaatsen van de noordelijke bushalte. De bus kan via de zuidelijke parallelweg, bushalte nabij het Waddencenter, zo voorkomen we levensgevaarlijke situaties voor busreizigers. Bushokje zou goed zijn.

Wat voor ideeën hebben jullie m.b.t. “Beleef Kornwerderzand”.

Graag schriftelijk reactie inleveren bij Frans of per mail: secretaris@kornwerderzand.frl 

Al vast hartelijk bedankt voor jullie bijdragen.